Ynnä r.y.:n hallituksen työjärjestys

1§ Kokouskutsu

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Hänen ollessaan estynyt tai esteellinen kokouksen kutsuu koolle varapuheenjohtaja. Kutsu kokoukseen ja kokouksen esityslista on toimitettava hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään kolmea päivää ennen kokousta. Lisäksi kokouksen esityslista on laitettava yhdistyksen nettisivuille vähintään kolmea päivää ennen kokousta.

2§ Päätösvaltaisuus

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu ja kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä muuta hallituksen jäsentä.

3§ Läsnäolo-oikeus, puheoikeus ja äänivaltaisuus

Äänivaltaisia hallituksen kokouksessa ovat hallituksen jäsenet. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo- sekä puheoikeus. Kokous voi tarpeelliseksi katsoessaan myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

4§ Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Hallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja. Tämän ollessa estynyt tai esteellinen kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksen sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. Tämän ollessa estynyt tai esteellinen sihteerinä toimii kokouksen keskuudestaan valitsema henkilö.

5§ Pöytäkirjan hyväksyminen

Hallituksen kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa, jota ennen se on ollut nähtävissä vähintään kaksi päivää kokouspäivä mukaan lukien. Tarvittaessa voidaan valita kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jolloin pöytäkirjaa ei erikseen hyväksytä seuraavassa kokouksessa.

6§ Päätöksenteko äänestysasioissa

Hallituksen kokous tekee päätöksen yksinkertaisella äänten enemmistöllä, poikkeuksina sääntöjen ja yhdistyslain edellyttämät asiat. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, ei kuitenkaan henkilövaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

7§ Päätöksenteko äänestyksellä kokouksen ulkopuolella

Hallitus voi hyväksyä hyvin valmisteltuja aloitteita sähköpostitse. Tällöin puheenjohtaja lähettää kaikille hallituksen jäsenille sähköpostin, josta selviää päätettävä asia ja äänestyskäytäntö. Tämän jälkeen hallituslaiset joko kannattavat tai vastustavat päätöstä lähettämällä sähköpostin kaikille hallituksen jäsenille. Vuorokauden kuluttua puheenjohtajan viestistä aloite hyväksytään, jos ⅔ hallituksen jäsenistä (pyöristettynä ylöspäin) on sitä kannattanut, eikä sitä ole vastustettu. Päätös tulee voimaan välittömästi. Päätös kirjataan seuraavassa hallituksen kokouksessa kokouspöytäkirjaan siinä muodossa kuin se oli puheenjohtajan viestissä. Myös hylätty aloite kirjataan kokouspöytäkirjaan.

8§ Voimaanastumissäädös

Tämä työjärjestys astuu voimaan välittömästi toisen sen hyväksyneen kokouksen päätyttyä (Hallituksen kokous 26/15, 06.10.2015).