04.01.2021    
14:15 - 16:00

Kokous pidetään maanantaina 4.1. klo 14:15 alkaen Ynnän Discordissa.

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Sihteerin valinta
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
 6. Jäsenet
 7. Hallitustoiminta
  a. Työjärjestys
  b. Kokouskäytänteet
  c. Toimikuntasäännöt
  d. Kulkuoikeudet ja avaimet
  e. Nimenkirjoitusoikeuksien ilmoittaminen PRH:lle
  f. Pankkitilioikeudet
  g. Hallituskuvat
 8. Hallitusvirat
 9. Toimihenkilövirat
  a. Toimihenkilövirat
  b. Muut henkilöt
 10. Hallituksen koulutus
 11. Fuksit
 12. Tapahtumat
 13. Liikunta
 14. Toimikunnat
  a. Approtoimikunta
  b. Vujutoimikunta
  c. Muut
 15. Sopoasiat
 16. Kopoasiat
 17. Kv-asiat
 18. Yrityssuhteet
  a. Hallitushupparit
  b. Muut
 19. Sauna
 20. Budjetoinnit
 21. Hankinnat
  a. Toimistotarvikkeet, kahvi- ja muut juoksevat kulut
  b. Muut
 22. META
 23. Seuraava kokous
 24. Kokouksen päättäminen

 

 

Liite 1:  Hallituksen työjärjestys

 

1§ Kokouskutsu

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Hänen ollessaan estynyt tai esteellinen kokouksen kutsuu koolle varapuheenjohtaja. Kutsu kokoukseen ja kokouksen esityslista on toimitettava hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään kolmea päivää ennen kokousta. Lisäksi kokouksen esityslista on laitettava yhdistyksen nettisivuille vähintään kolmea päivää ennen kokousta.

 

2§ Päätösvaltaisuus

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu ja kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä muuta hallituksen jäsentä.

 

3§ Läsnäolo-oikeus, puheoikeus ja äänivaltaisuus

Äänivaltaisia hallituksen kokouksessa ovat hallituksen jäsenet. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo- sekä puheoikeus. Kokous voi tarpeelliseksi katsoessaan myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

 

4§ Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Hallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja. Tämän ollessa estynyt tai esteellinen kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksen sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. Tämän ollessa estynyt tai esteellinen sihteerinä toimii kokouksen keskuudestaan valitsema henkilö.

 

5§ Pöytäkirjan hyväksyminen

Hallituksen kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa, jota ennen se on ollut nähtävissä vähintään kaksi päivää kokouspäivä mukaan lukien. Tarvittaessa voidaan valita kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jolloin pöytäkirjaa ei erikseen hyväksytä seuraavassa kokouksessa.

 

6§ Päätöksenteko äänestysasioissa

Hallituksen kokous tekee päätöksen yksinkertaisella äänten enemmistöllä, poikkeuksina sääntöjen ja yhdistyslain edellyttämät asiat. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, ei kuitenkaan henkilövaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

 

7§ Päätöksenteko äänestyksellä kokouksen ulkopuolella

Hallitus voi hyväksyä hyvin valmisteltuja aloitteita sähköpostitse. Tällöin puheenjohtaja lähettää kaikille hallituksen jäsenille sähköpostin, josta selviää päätettävä asia ja äänestyskäytäntö. Tämän jälkeen hallituslaiset joko kannattavat tai vastustavat päätöstä lähettämällä sähköpostin kaikille hallituksen jäsenille. Vuorokauden kuluttua puheenjohtajan viestistä aloite hyväksytään, jos ⅔ hallituksen jäsenistä (pyöristettynä ylöspäin) on sitä kannattanut. Aloite hylätään, mikäli sitä on vastustanut vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä. Päätös tulee voimaan välittömästi. Päätös kirjataan seuraavassa hallituksen kokouksessa kokouspöytäkirjaan siinä muodossa kuin se oli puheenjohtajan viestissä. Myös hylätty aloite kirjataan kokouspöytäkirjaan.

 

8§ Voimaanastumissäädös

Tämä työjärjestys astuu voimaan välittömästi toisen sen hyväksyneen kokouksen päätyttyä (Hallituksen kokous 26/15, 6.10.2015).

 

 

Liite 2: Toimikuntasäännöt

 

Noudatetaan yhdistyslakia ja soveltuvin osin Ynnän hallituksen työjärjestystä

 

1§ Toimikunnan tehtävä ja nimi

Toimikunnan tehtävät ja nimen määrittää yhdistyksen hallitus.

 

2§ Toimikunnan jäsenet

Toimikunnan jäsenet nimeää yhdistyksen hallitus. Toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhdistyksen hallitus. Toimikunnan puheenjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen kaikki hänen tehtävänsä ja valtaoikeutensa siirtyvät varapuheenjohtajalle. Toimikunnan jäsen voi erota toimikunnasta ilmoittamalla siitä toimikunnan ja hallituksen puheenjohtajille. Toimikunnan kokouksen sihteerinä toimii kokouksen keskuudestaan valitsema henkilö.

 

3§ Kokouskutsu

Kokouksen kutsuu koolle toimikunnan puheenjohtaja. Kutsu kokoukseen ja kokouksen esityslista on toimitettava toimikunnan jäsenille ja hallituksen listalle sähköpostitse vähintään kolmea päivää ennen kokousta.

 

4§ Läsnäolo-oikeus, puheoikeus ja äänivaltaisuus

Äänivaltaisia toimikunnan kokouksessa ovat toimikunnan jäsenet. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo- sekä puheoikeus. Kokous voi tarpeelliseksi katsoessaan myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

 

5§ Päätösvaltaisuus ja kokouksen päätökset

Toimikunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on toimikunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi (2) muuta toimikunnan jäsentä ja kun kokous on kutsuttu koolle laillisesti. Toimikunta voi kokouksessaan päättää päätösvaltaisuuden vaativan suurempaa osuutta toimikunnan jäsenistä. Toimikunnan päätökset tulevat voimaan ilman yhdistyksen hallituksen erityistä hyväksyntää, mutta yhdistyksen hallitus voi kokouksessaan muuttaa toimikunnan päätöksiä.

 

6§ Kokousten pöytäkirjat

Toimikunta pitää kokouksistaan pöytäkirjaa. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen aikana tai seuraavissa kokouksissa. Kokouksen pöytäkirja tulee toimittaa sähköisessä muodossa toimikunnan ja yhdistyksen hallituksen jäsenten tarkasteltavaksi kokouksen päätyttyä. Yhdistyksen jäsenille pöytäkirjat ovat nähtävillä vain pyydettäessä.

 

7§ Rahankäyttö

Yhdistyksen hallitus voi osoittaa toimikunnalle osuuden yhdistyksen varoista käytettäväksi toimikunnan tehtävän toteuttamiseen. Toimikunnan on käytettävä myönnettyjä varoja vastuullisesti ja yhdistyksen parasta ajatellen. Toimikunnan puheenjohtajalla on velvollisuus järjestää toimikunnan talousarvion ylläpito niin, että se on myös yhdistyksen hallituksen nähtävissä.

 

8§ Päätöksenteko äänestysasioissa

Toimikunnan kokous tekee päätöksen yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, ei kuitenkaan henkilövaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

 

9§ Toimikunnan lakkauttaminen

Yhdistyksen hallitus määrää toimikunnalle toimikauden. Tarvittaessa hallitus voi lyhentää tai pidentää toimikautta tai purkaa toimikunnan.

 

10§ Voimaanastumissäädös

Nämä säännöt astuvat voimaan välittömästi yhdistyksen hallituksen kokouksen hyväksyttyä ne.