Ynnän hallitus valitaan syyskokouksessa suorilla vaaleilla. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja valitaan kokouksessa, ja loput 3-10 kokouksessa valittua hallituslaista valitsevat toimenkuvansa keskenään vuoden alun järjestäytymiskokouksessa. Hallituksen toimikausi kestää yhden kalenterivuoden ajan, ja ehdolle hallitukseen voi asettua kuka tahansa Ynnän varsinainen jäsen.

Hallituksen tehtävä on johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan, järjestää tapahtumia jäsenistölle ja valvoa opiskelijoiden etuuksia. Hallituksen jäsenten yleisluontoiset tehtäväkuvaukset on esitelty alla.

Hallitukseen voi ottaa yhteyttä kaikenlaisissa tilanteissa, ja hallitukselle voi ehdottaa toimintaa järjestettäväksi jos mielessäsi on jokin tilaisuus tai tapahtuma.

Koko hallituksen saa kiinni sähköpostiosoitteesta ynna-hallitus@lists.jyu.fi

Puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja johtaa yhdistystä ja sen hallitusta. Puheenjohtaja edustaa yhdistystä ja hoitaa suhteita yhdistyksestä ulospäin.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja valvoo taloutta, valmistelee ja kutsuu koolle hallituksen kokoukset, vastaa asiakirjojen ajantasaisuudesta ja säilytyksestä, hoitaa edunvalvontaa sekä tekee yhteistyötä muiden ainejärjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan ”oikea käsi”. Hän toimii puheenjohtajana, kun varsinainen hallituksen puheenjohtaja on estynyt. Varapuheenjohtaja on ajan tasalla yhdistyksen asioissa ja hän edustaa yhdistystä yhdessä puheenjohtajan kanssa. Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu avustaa puheenjohtajaa hänelle kuuluvissa tehtävissä.

Varapuheenjohtaja on päävastuussa yhdistyksen korkeakoulu- ja sosiaalipoliittisesta toiminnasta sekä kehitysyhteistyöstä ja ympäristöstä. Varapuheenjohtaja johtaa kyseisten alueiden toimintaa ja toimii vaikuttajana yhdessä sektorien vastaavien ja puheenjohtajan kanssa.

Sihteeri

Sihteerin tehtävänä on valmistella kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa ja pitää yhdistyksen paperit järjestyksessä. Hän kirjaa ylös kokouskutsut, esityslistat, pöytäkirjat, toimintakertomus- ja toimintasuunnitelmaluonnokset sekä hoitaa muut puheenjohtajan tai hallituksen antamat tehtävät. Sihteeri antaa viranomaisille tarvittavat tiedot ja ilmoitukset.

Kokoustilanteissa sihteeri toimii puheenjohtajan apuna eli kirjaa ylös puheenvuoropyynnöt, auttaa äänestysjärjestyksen laatimisessa ja kirjaa ylös kokouksen kulkua.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja valvoo ja hoitaa yhdistyksen rahaliikennettä ja huolehtii kirjapidosta.

Rahastonhoitaja laatii yhdessä puheenjohtajan kanssa talousarvioehdotukset ja valvoo hyväksytyn talousarvion toteutumista. Hän huolehtii tilinpäätöksen valmistumisesta, sen esittelystä hallitukselle allekirjoitettavaksi sekä tilintarkastajien lausunnon saamisesta.

Yhdistyksen kokouksissa rahastonhoitaja esittelee kokoukselle sekä talousarvioehdotuksen että tilinpäätöksen.

Tapahtumakoordinaattori

Tapahtumakoordinaattori toimii tapahtumatiimin esimiehenä ja huolehtii tapahtumien keskinäisestä työnjaosta sekä hallituksen sisällä että muiden järjestöjen kanssa.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaavan tehtäviin kuuluu tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen. Ennakkovalmisteluihin voi kuulua mm. tapahtumapaikan varaaminen, tarjoilujen hankkiminen ja tiedottaminen tapahtumasta.

3MIOT-vastaava

Kolmiovastaava toimii 3mioiden yhteyshenkilönä ja yhtenä järjestäjänä. Lisäksi hän toimii tapahtumatiimin vastuullisena henkilönä ja koordinoi Ynnän tapahtumien järjestämistä ja tapahtumatiimin työnjakoa.

Fuksivastaava

Fuksivastaavan vastuulla on yhteydenpito tutoreihin ja Ynnästä tiedottaminen uusille opiskelijoille. Fuksiaisten järjestäminen kuuluu fuksivastaavan tehtäviin yhdessä tapahtumavastaavien kanssa.

Fuksivastaava auttaa tapahtumavastaavia hommissaan niin paljon kun vain ehtii.

Yrityssyhdevastaava

Yritysvastaavan vastuulla on yritysyhteistyösopimusten hankkiminen, sopimusten laatiminen ja yhteydenpito yhteistyökumppaneihin. Syksyisin yritysvastaavien vastuulla on haalarien hankkiminen uusille opiskelijoille. Myöskin mahdollisten yritysvierailujen järjestäminen on yritysvastaavien vastuulla.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaavan tehtävä Ynnän hallituksessa on liikuntatapahtumien järjestäminen sekä liikuntavuorojen ylläpito. Erilaisten puulaakien, turnausten ja kiipeilyiltojen järjestäminen kuuluu liikuntavastaavan tehtäviin.

Webmaster

Webmasterin toimenkuvaan kuuluu nettisivujen ylläpito ja päivitys.

Tiedottaja

Tiedottajan vastuulla Ynnässä on sähköpostilistojen ylläpito ja moderoiminen, tiedotteiden kirjoittaminen sekä esitteiden hankinta.

KOPO-vastaava

Korkeakoulupoliittisen vastaavan eli KOPO-vastaavan tehtäviin kuuluu yhteydenpito laitoksiin, tiedekuntaan ja tiedekuntaneuvostoihin. KOPO-vastaava vastaa opintoihin liittyvistä asioista, opiskeluolosuhteiden kehittämisestä ja opiskeluasioiden tiedottamisesta jäsenistölle.

SOPO-vastaava

SoPo- eli sosiaalipoliittinen vastaava toimii erityisesti asumiseen, terveyteen, toimeentuloon ja tasa-arvoon liittyviin sosiaalipoliittisiin sekä opiskelijan arkeen liittyviin kysymyksiin keskittyen.

Kestävän kehityksen vastaava:

Etsii ja ylläpitää sopivia kehitysyhteistyökohteita Ynnälle. Tehtävänä on myös huolehtia siitä, että Ynnän toiminnassa otetaan ympäristönäkökulmat huomioon. Pyrkii lisäämään ynnäläisten kiinnostusta ympäristöasioita kohtaan ja kehittämään Ynnän toimintaa entistä ympäristöystävällisempään suuntaan

Kansainvälisyysvastaava

Vastaa Ynnän kansainvälisestä toiminnasta, toimii linkkinä KV-tutoreihin ja vastaa vaihto-opiskelijoiden integroimisesta Ynnän toimintaan.

Saunamaisteri

Saunamaisteri vastaa Ynnän perävaunusaunan ylläpidon ja vuokrauksen organisoinnista. Saunamaisterilla on oikea käsi. Oikeakäsi avustaa saunamaisteria mm. saunan ylläpidossa.

Kulttuurivastaava

Kulttuurivastaavan tehtävänä on järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia sekä tiedottaa Ynnän jäseniä Jyväskylän ja lähialueiden kulttuuritoiminnasta. Kulttuurivastaava pyrkii lisäämään ynnäläisten kiinnostusta kulttuuritoimintaan.

SOME-vastaava

Ynnän sosiaalisen median tilien pääkäyttäjä.

Origovastaava & Potentiaalikuoppavastaava

Opiskelijatilavastaavien vastuulla on Ynnän opiskelijatilojen puhtaanapito, järjestely, kahvin ja teen riittävyys yms. muut tilojen viihtyvyyteen liittyvät toimet.

Haalarimerkki-paita-tölkkisukka-merkki-ja-nauha-vastaava

Huolehtii, että kaikkia yllä mainittuja löytyy varastosta.

Tapahtumatoimihenkilö

Toimii tapahtumavastaavien apuna käytännön asioissa, on esim. lipunmyynnissä.

Retkeilyvastaava

Järjestää retkiä lähiluontoon tai vähän kauemmas.

Risteilyamiraali

TODO

Käsityö- ja lukupiirivastaava

TODO

Graafikko

TODO

Maku- ja esanssivastaava

TODO

TEK- ja ML-yhteyshenkilö

TODO

SFMO-yhteyshenkilö

Toimii yhteyshenkilönä SFMO:n ja Ynnän välillä sekä pitää Ynnän hallituksen ajantasalla SFMO:n toiminnasta.

JANO- ja MAOL-yhteyshenkilö

TODO

TiTOL-yhteyshenkilö

TODO

LOIMU-yhteyshenkilö

TODO

Eikö yllä ollut itseä kiinnostavaa pestiä? Vain muutamat hallinnolliset pestit ovat Ynnän sääntöjen määräämiä ja hallitus voi melko vapaasti päättää millaisia vastuuhenkilövirkoja on tarjolla. Joten jos olet vaikka innokas leipuri voit kysyä hallitukselta voisitko järjestää Ynnän leipäkerhoja Leipävastaavana!