Ynnän alaiset toimikunnat soveltavat omia hallituksen hyväksymiä toimikuntasääntöjä.

Ynnä noudattaa toiminnassaan myös tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaaympäristöstrategiaa sekä toimintasuunnitelmaa vuodelle 2024

Yhdistyksen säännöt (voimassa alkaen 13.03.2024)

I LUKU: Yleistä

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Ynnä ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan yhdistykseksi. Yhdistyksen
kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja yhdistyksen kielenä suomen kieli.

2§ Toimintakausi

Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi 1.1. – 31.12.

II LUKU: Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

3§ Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopiston fysiikan, matematiikan ja
tilastotieteen sekä tietotekniikan laitosten opiskelijain yhdyssiteenä, tukea heidän opintojaan,
harrastuksiaan ja ammatillisia sekä sosiaalisia pyrkimyksiään, lisätä heidän yhteiskunnallista
aktiivisuuttaan sekä valvoa ja huolehtia opiskelijajäsenten perusoikeuksista.

4§ Toimintatavat

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii edistämään opintodemokratiaa ja -yhteistyötä,
järjestää tiedotus-, keskustelu-, esitelmä- ja huvitilaisuuksia sekä opintoretkiä, antaa
opinto-ohjausta, välittää ja julkaisee kurssikirjoja, muita painotuotteita ja monisteita sekä
harjoittaa muuta samankaltaista toimintaa. Lisäksi yhdistys pitää yllä yhteyksiä yliopistoon ja
muihin opiskelijayhteisöihin sekä ottaa osaa matemaattis-luonnontieteellisten ja
informaatioteknologisten aineiden opiskelijain valtakunnalliseen yhteistyöhön. Yhdistys pyrkii
tarvittaessa ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja vaikuttaa niihin.

5§ Opiskelijajäsenet

Yhdistys esittää Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistolle hallinnon
opiskelijajäsenet. Tiedekunnan ja laitosten asettamiin tietojenkäsittelytieteen, matematiikan
sekä fysiikan alan työryhmiin yhdistys nimeää mahdolliset opiskelijajäsenet.

6§ Opetuksen kehittäminen

Yhdistys osallistuu matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sekä informaatioteknologian tiedekunnan laitoksilla opetuksen kehittämiseen.

III LUKU: Yhdistyksen jäsenistö

7§ Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla henkilö, joka opiskelee pääaineenaan
Jyväskylän yliopistossa fysiikkaa, matematiikkaa, tilastotiedettä ja datatiedettä,
tietojenkäsittelytiedettä tai nanotieteitä. Yhdistyksen hallitus voi kokouksessaan hyväksyä
myös muun Jyväskylän yliopiston opiskelijan tai muun Jyväskylässä toimivan korkeakoulun
opiskelijan jäseneksi perustellusta syystä.

8§ Kannattajajäsenet

Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla entinen varsinainen jäsen tai hallituksen hyväksymä
muu henkilö tai rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen toimintaa.

9§ Kunniajäsenet

Kunniajäsenekseen yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua ansiokkaan
henkilön tai rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, joka on antanut
siihen suostumuksensa.

10§ Jäsenmaksun suuruus ja äänivaltaisuus

Henkilö hyväksytään hallituksen päätöksellä yhdistyksen jäseneksi, kun hän on maksanut
ensimmäisen jäsenmaksunsa, jolloin jäsen tulee äänivaltaiseksi yhdistyksen kokouksissa.
Erillistä liittymismaksua ei ole. Jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous
seuraavaksi kalenterivuodeksi. Maksut voivat olla eri suuret varsinaisille ja
kannattajajäsenille. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksuista vapaat.

11§ Jäsenyyden kesto

Jäsenmaksu maksetaan kerran kymmenessä vuodessa. Varsinainen jäsen menettää
jäsenkelpoisuutensa, kun hän jättää jäsenmaksun maksamatta. Tällöin hallitus voi erottaa
hänet. Jäsenellä on mahdollisuus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

IV LUKU: Yhdistyksen hallitus

12§ Hallituskelpoisuus

Yhdistyksen hallituksen jäseneksi voidaan valita yhdistyksen varsinainen jäsen.

13§ Hallituksen toimikausi ja kokoonpano

Yhdistyksen hallitus valitaan kalenterivuodeksi 1.1. – 31.12. kerrallaan yhdistyksen
syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja, tapahtumakoordinaattori sekä vähintään kaksi ja enintään yhdeksän muuta
jäsentä.

14§ Varapuheenjohtaja

Puheenjohtajan ollessa estyneenä tai esteellisenä kaikki näiden sääntöjen hänelle antamat
oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat varapuheenjohtajalle.

15§ Jäsenen ero

Jos hallituksen jäsen haluaa erota tehtävästään kesken toimintakauden, tulee hänen
ilmoittaa erostaan kirjallisesti hallitukselle. Tällöin yhdistyksen kokous voi valita uuden
jäsenen hänen tilalleen tai jättää hallituksen täydentämättä, kuitenkin näiden sääntöjen 13§
puitteissa.

16§ Toimikunnat

Yhdistyksen kokous tai hallitus voi perustaa toimikuntia suorittamaan erityistehtäviä, ei
kuitenkaan sellaisia, jotka yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuuluvat hallitukselle.

V LUKU: Sääntömääräiset kokoukset

17§ Syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidetään marras- tai joulukuussa ja siinä käsitellään ainakin
seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
4. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
5. Esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja,
tapahtumakoordinaattori ja muut jäsenet seuraavalle vuodelle
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
8. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat
9. Kokouksen päättäminen

18§ Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis- tai huhtikuussa. Siinä käsitellään ainakin
seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
4. Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus
5. Esitellään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä entiselle hallitukselle ja mahdollisille muille tilivelvollisille
7. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat
8. Kokouksen päättäminen

VI LUKU: Yhdistyksen kokoukset

19§ Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista
liitteineen on toimitettava vähintään viikkoa aikaisemmin yhdistyksen jäsenistön
sähköpostilistalle sekä yhdistyksen www-sivuille.

20§ Äänivaltaisuus ja puheoikeus kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kannattaja-
ja kunniajäsenillä on puheoikeus. Kokous voi myöntää puheoikeuden myös muille henkilöille.

21§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous on pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa äänivaltaisista jäsenistä
tai 10 äänivaltaista jäsentä, kumpi on vähemmän, sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää
ilmoittamiensa asioiden käsittelyä varten. Tällöin kokous on kutsuttava koolle kolmen viikon
kuluessa vaatimuksen jättämisestä.

22§ Etäosallistuminen

Yhdistyksen hallituksen on mahdollista sallia etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin.
Tällöin etäosallistumismahdollisuudesta sekä -välineestä on mainittava kokouskutsussa.

VII LUKU: Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

23§ Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

VIII LUKU: Yhdistyksen talous

24§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi 1.1. – 31.12.

25§ Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajat eivät saa olla yhdistyksen hallituksen jäseniä. Toiminnantarkastajien
toimikausi on yhdistyksen tilikausi.

26§ Asiakirjojen toimitus toiminnantarkastajille

Tilit, hallituksen laatima toimintakertomus ja muut vaaditut yhdistyksen hallintoa koskevat
asiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajalle vähintään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.

27§ Toiminnantarkastajien raportit

Toiminnantarkastajien tulee vähintään kahta viikkoa ennen kevätkokousta antaa hallitukselle
kirjallinen, yhdistyksen kokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen
toiminnan tarkastuksesta.

IX LUKU: Yhdistyksen purkaminen

28§ Purkupäätös

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista
äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut
vähintään seitsemän vuorokautta.

29§ Yhdistyksen omaisuuden käyttö

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus käytetään yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen viimeisen purkavan kokouksen määräämällä tavalla.

X LUKU: Muut säännöt

30§ Hallituksen työjärjestys

Hallituksen kokouksissa noudatetaan hallituksen työjärjestystä, johon tehtävistä muutoksista hallitus päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä.

31§ Näihin sääntöihin sisältymättömät asiat

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistys- ja kirjanpitolakia.

XI LUKU: Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja voimaantulo

32§ Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöihin voidaan tehdä muutos tai lisäys, jos joko vähintään kolme neljäsosaa
yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannattaa sitä, tai ehdotus hyväksytään
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja sitä kannattaa seuraavassa, aikaisintaan viikon
kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.
Säännöt on toimitettavat kahden viikon kuluessa niiden hyväksymisestä Yhdistysrekisteriin
sekä Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunnalle.

33§ Voimaanastumissäännös

Nämä säännöt kumoavat 19.01.2021 hyväksytyt säännöt niihin tehtyine muutoksineen ja
astuvat voimaan näiden tultua rekisteröidyksi yhdistysrekisterissä.