Ynnän alaiset toimikunnat soveltavat omia hallituksen hyväksymiä toimikuntasääntöjä.

Ynnä noudattaa toiminnassaan myös tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaaympäristöstrategiaa sekä toimintasuunnitelmaa vuodelle 2023

Yhdistyksen säännöt (voimassa alkaen 19.01.2021)

I LUKU: Yleistä

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Ynnä ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja yhdistyksen kielenä suomen kieli.

2§ Toimintakausi

Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi 1.1. – 31.12.

II LUKU: Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

3§ Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopiston fysiikan, matematiikan ja tilastotieteen sekä tietotekniikan laitosten opiskelijain yhdyssiteenä, tukea heidän opintojaan, harrastuksiaan ja ammatillisia sekä sosiaalisia pyrkimyksiään, lisätä heidän yhteiskunnallista aktiivisuuttaan sekä valvoa ja huolehtia opiskelijajäsenten perusoikeuksista.

4§ Toimintatavat

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii edistämään opintodemokratiaa ja -yhteistyötä, järjestää tiedotus-, keskustelu-, esitelmä- ja huvitilaisuuksia sekä opintoretkiä, antaa opinto-ohjausta, välittää ja julkaisee kurssikirjoja, muita painotuotteita ja monisteita sekä harjoittaa muuta samankaltaista toimintaa. Lisäksi yhdistys pitää yllä yhteyksiä yliopistoon ja muihin opiskelijayhteisöihin sekä ottaa osaa matemaattis-luonnontieteellisten ja informaatioteknologisten aineiden opiskelijain valtakunnalliseen yhteistyöhön. Yhdistys pyrkii tarvittaessa ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja vaikuttaa niihin.

5§ Opiskelijajäsenet

Yhdistys esittää Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistolle hallinnon opiskelijajäsenet. Tiedekunnan ja laitosten asettamiin tietotekniikan, matematiikan sekä fysiikan alan työryhmiin yhdistys nimeää mahdolliset opiskelijajäsenet.

6§ Opetuksen kehittäminen

Yhdistys osallistuu matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sekä informaatioteknologian tiedekunnan laitoksilla opetuksen kehittämiseen.

III LUKU: Yhdistyksen jäsenistö

7§ Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla henkilö, joka opiskelee pääaineenaan Jyväskylän yliopistossa fysiikkaa, matematiikkaa , tilastotiedettä tai tietotekniikkaa. Yhdistyksen hallitus voi kokouksessaan hyväksyä myös muun pääaineen opiskelijan jäseneksi perustellusta syystä.

8§ Kannattajajäsenet

Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla entinen varsinainen jäsen tai hallituksen hyväksymä muu henkilö tai rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

9§ Kunniajäsenet

Kunniajäsenekseen yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua ansiokkaan henkilön tai rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, joka on antanut siihen suostumuksensa.

10§ Jäsenmaksun suuruus ja äänivaltaisuus

Henkilö hyväksytään hallituksen päätöksellä yhdistyksen jäseneksi, kun hän on maksanut ensimmäisen jäsenmaksunsa, jolloin jäsen tulee äänivaltaiseksi yhdistyksen kokouksissa. Erillistä liittymismaksua ei ole. Jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous seuraavaksi kalenterivuodeksi. Maksut voivat olla eri suuret varsinaisille ja kannattajajäsenille. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksuista vapaat.

11§ Jäsenyyden kesto

Jäsenmaksu maksetaan kerran kymmenessä vuodessa. Varsinainen jäsen menettää jäsenkelpoisuutensa, kun hän jättää jäsenmaksun maksamatta. Tällöin hallitus voi erottaa hänet. Jäsenellä on mahdollisuus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

IV LUKU: Yhdistyksen hallitus

12§ Hallituskelpoisuus

Yhdistyksen hallituksen jäseneksi voidaan valita yhdistyksen varsinainen jäsen.

13§ Hallituksen toimikausi ja kokoonpano

Yhdistyksen hallitus valitaan kalenterivuodeksi 1.1. – 31.12. kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä vähintään kolme ja enintään 10 muuta jäsentä.

14§ Varapuheenjohtaja

Puheenjohtajan ollessa estyneenä tai esteellisenä kaikki näiden sääntöjen hänelle antamat oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat varapuheenjohtajalle.

15§ Jäsenen ero

Jos hallituksen jäsen haluaa erota tehtävästään kesken toimintakauden, tulee hänen ilmoittaa erostaan kirjallisesti hallitukselle. Tällöin yhdistyksen kokous voi valita uuden jäsenen hänen tilalleen tai jättää hallituksen täydentämättä, kuitenkin näiden sääntöjen 13§ puitteissa.

16§ Toimikunnat

Yhdistyksen kokous tai hallitus voi perustaa toimikuntia suorittamaan erityistehtäviä, ei kuitenkaan sellaisia, jotka yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuuluvat hallitukselle.

V LUKU: Sääntömääräiset kokoukset

17§ Syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidetään marras- tai joulukuussa ja siinä käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 4. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
 5. Esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tapahtumakoordinaattori ja muut jäsenet seuraavalle vuodelle
 7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
 8. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat
 9. Kokouksen päättäminen

18§ Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis- tai huhtikuussa. Siinä käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 4. Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus
 5. Esitellään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä entiselle hallitukselle ja mahdollisille muille tilivelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat
 8. Kokouksen päättäminen

VI LUKU: Yhdistyksen kokoukset

19§ Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista liitteineen on toimitettava vähintään viikkoa aikaisemmin yhdistyksen jäsenistön sähköpostilistalle sekä yhdistyksen www-sivuille.

20§ Äänivaltaisuus ja puheoikeus kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on puheoikeus. Kokous voi myöntää puheoikeuden myös muille henkilöille.

21§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous on pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa äänivaltaisista jäsenistä tai 10 äänivaltaista jäsentä, kumpi on vähemmän, sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoittamiensa asioiden käsittelyä varten. Tällöin kokous on kutsuttava koolle kolmen viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä.

22§ Etäosallistuminen

Yhdistyksen hallituksen on mahdollista sallia etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin. Tällöin etäosallistumismahdollisuudesta sekä -välineestä on mainittava kokouskutsussa.

VII LUKU: Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

23§ Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

VIII LUKU: Yhdistyksen talous

24§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi 1.1. – 31.12.

25§ Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajat eivät saa olla yhdistyksen hallituksen jäseniä. Toiminnantarkastajien toimikausi on yhdistyksen tilikausi.

26§ Asiakirjojen toimitus toiminnantarkastajille

Tilit, hallituksen laatima toimintakertomus ja muut vaaditut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajalle vähintään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.

27§ Toiminnantarkastajien raportit

Toiminnantarkastajien tulee vähintään kahta viikkoa ennen kevätkokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen kokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen toiminnan tarkastuksesta.

IX LUKU: Yhdistyksen purkaminen

28§ Purkupäätös

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään seitsemän vuorokautta.

29§ Yhdistyksen omaisuuden käyttö

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen viimeisen purkavan kokouksen määräämällä tavalla.

X LUKU: Muut säännöt

30§ Hallituksen työjärjestys

Hallituksen kokouksissa noudatetaan hallituksen työjärjestystä, johon tehtävistä muutoksista hallitus päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä.

31§ Näihin sääntöihin sisältymättömät asiat

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistys- ja kirjanpitolakia.

XI LUKU: Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja voimaantulo

32§ Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöihin voidaan tehdä muutos tai lisäys, jos joko vähintään kolme neljäsosaa yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannattaa sitä, tai ehdotus hyväksytään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja sitä kannattaa seuraavassa, aikaisintaan viikon kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Säännöt on toimitettavat kahden viikon kuluessa niiden hyväksymisestä Yhdistysrekisteriin sekä Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunnalle.

33§ Voimaanastumissäännös

Nämä säännöt kumoavat 11.09.2014 hyväksytyt säännöt niihin tehtyine muutoksineen ja astuvat voimaan näiden tultua rekisteröidyksi yhdistysrekisterissä.